platforma online do zarządzania projektami

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to kierowanie całym zespołem projektowym. Wszystko to wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, bowiem należy tak opracować harmonogram (i nie tylko), by dało się go zrealizować w wyznaczonym czasie.

Co to właściwie jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje procesy wymagane do koordynowania człowieka. Do takich procesów zaliczane jest planowanie, pozyskiwanie - jak i zwalnianie - pracowników w trakcie trwania realizacji projektu. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie ma istotny wpływ na sukces lub porażkę projektu. Procesy te są silnie uzależnione od polityki oraz procedur organizacyjnych. Wiedzę tą przeważnie wykorzystują managerowie, którzy powinni być wrażliwi na specyficzne potrzeby projektu.

O liczbie osób zaangażowanych w projekt decyduje się na samym początku przystąpienia do prac. Wszystkie procesy muszą być dokładnie interpretowane w oparciu o rzeczywisty rozkład odpowiedzialności pomiędzy kierownikiem projektu, a innymi członkami.

Plan zasobów ludzkich

Tworzenie planu zasobów ludzkich wspiera planowanie personelu, pozyskiwanie pracowników, przydzielanie zasobów pracownikom i nadzór nad szkoleniami danego projektu. Podsumowując, plan zasobów ludzkich jest tworzony na potrzeby całego projektu i zarządza nim manager. Udokumentowany plan jest odzwierciedleniem wielkości i złożoności projektu. Zazwyczaj małe projekty nie wymagają formalnego planu.

Zarządzanie projektami obejmuje podsumowanie wysiłków zasobów ludzkich. Plan zasobów ludzkich może zostać zmieniony, jeśli zmianie ulegnie harmonogram.

Proces ten może być używany na różnych poziomach w organizacji projektu. Każdy projekt jednostki organizacyjnej musi uwzględniać rekrutację personelu, kontrolę i podział pracy do wykonania.

Ważne jest, by określić umiejętności, które będą niezbędne do realizacji projektu, ilość posiadanego kapitału. Harmonogram powinien zawierać dane dotyczące minimalnej ilość osób potrzebnych do zrealizowania projektu. Przy czym musimy pamiętać o tym, że jedna osoba może napisać raport na 10 stron A4 w 1dzień, ale nie oznacza to, że inna osoba wykona tą pracę w tym samym czasie.

Kolejnym etapem jest określenie struktury pracy zespołu. Określa ona zadania, obowiązki i relacje pomiędzy osobami realizującymi projekt. Odpowiednia struktura przyczyni się do optymalizacji działania zespołu i powodzenia projektu. Menedżer powinien mieć wpływ na kierowników funkcjonalnych. Dużą uwagę należy poświęcić na to jaki cel chcemy osiągnąć poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi.

Istnieją różne podejścia organizacyjne. W normalnym podejściu każdy zespół jest odpowiedzialny za określony zestaw działań zgodnie z przewidywanym przepływem pracy. Członkowie zespołu powinni mieć podobne umiejętności.

Cechy kandydata na stanowisko uczestnika projektu

Cechy charakterystyczne kandydata na stanowisko uczestnika projektu to m. in.:

Wiele informacji takich jak cele projektu, opracowywane są wspólnie z członkami zespołu. Dobrze zorganizowane miejsce pracy oraz dobrze wykwalifikowany personel przyczynia się do szybkiego sukcesu.