platforma online do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami - definicje

Zarządzanie projektami jest bardzo obszerną dyscypliną działalności. Dlatego często przydatna jest pomoc w postaci słownika dotyczącego podstawowych pojęć z tego zakresu.

  1. Projekt – na takie przedsięwzięcie składają się czynności wykonywane po to, by zrealizować nadrzędne cele. Projekt jest “procesem” zajmującym pewien okres czasu. Projektuje się zwykle jakąś “rzecz” unikatową, taką, której nikt wcześniej nie podjął się realizacji. Powołuje się odpowiedni zespół projektowy, który ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac. Projektem może być np. wydanie nowej książki, budowa domu, tworzenie nowego oprogramowania, itd., itp.
  2. Zarządzanie projektami – dziedzina obejmująca taki zbiór czynności, które pomagają w zdobywaniu wyznaczonych wcześniej celów. W celu sprawnego zarządzania projektem zwykle “przechodzi” się przez wszystkie etapy procesu jakimi są: inicjacja projektu, planowanie, realizacja planu, nadzór nad wykonywaniem powierzonych obowiązków, zakończenie prac nad projektem. Umiejętne zarządzanie projektami to także dysponowanie odpowiednim poziomem wiedzy z tego zakresu oraz stosowanie odpowiednich technik, metodyk (zależnie od rodzaju projektu).
  3. Metodyki zarządzania projektami - to zespół takich reguł, które “mówią” jak postępować w danej sytuacji, jakie środki podjąć i jakie spełnić warunki, by osiągać cele. W zarządzaniu projektami wyróżnia się wiele metodyk, a są to m. in.: Prince2, MPBok, Scrum, TenStep.
  4. Kamienie milowe – to końcowy punkt, dzięki któremu można dokonać podsumowania odnośnie jakiegoś ważnego wydarzenia. Może to być np. zatwierdzenie ukończenia dużego zadania, ważne spotkanie dotyczące projektu, itd.
  5. Wykres Gantta – nazwa pochodzi od jego twórcy – Henry’ego Gantta. Polega na podziale zadań między uczestnikami projektu w formie diagramu i jednoczesnym rozplanowaniu ich w czasie.
  6. Kierownik projektu – to osoba zarządzająca całym procesem projektowym. Tzw. project manager zbiera grupę ludzi, którzy będą realizować cały projekt. Następnie kierownik projektu rozdziela między nich zadania, nadzoruje jakość wykonywania poleceń, itd. Project manager odpowiedzialny jest za cały efekt realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów jego tworzenia.
  7. PMI – PMI, czyli Project Management Institute (Instytut Zarządzania Projektami) to organizacja  non-profit, składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem projektami.
  8. Oprogramowanie – to specjalnie tworzone systemy do zarządzania projektami wspomagające cały proces realizacyjny. Programy takie umożliwiają m. in. komunikację pomiędzy uczestnikami projektu w czasie rzeczywistym, posiadają możliwość przypisania określonemu projektowi celów, zadań (z łącznym ich podziałem między osoby zaangażowane w realizację projektu), itd.
  9. Certyfikat PMI – jest to uznawany na całym świecie dokument potwierdzający kwalifikacje i wiedzę osób zawodowo zarządzającymi projektami. Certyfikat ważny jest 3 lata, ale aby go uzyskać trzeba spełnić pewne warunki, m. in. posiadać udokumentowane 3 lata doświadczenia zawodowego, wykształcenie wyższe, odbyte 35 godzin szkoleń z zakresu project management. Egzamin prowadzony w celu zdobycia certyfikatu prowadzony jest w języku angielskim.
  10. PM Days - Project Management Days to konferencja, odbywająca się co roku. Na niej poruszana jest tematyka zarządzania projektami. Konferencja ta skupia kompetentne osoby, które “obracają się” w środowisku project management.