platforma online do zarządzania projektami

Kierownik Projektu - Project Manager

Niezwykle istotną rolę w procesie projektowym pełni kierownik projektu. To on zarządza całym zespołem, przydziela zadania poszczególnym uczestnikom projektu, dokonuje ścisłej kontroli każdego etapu projektu.

Project manager

Project manager to osoba zarządzająca projektem. Jest to specjalista z konkretnej dziedziny, zajmuje się prowadzeniem projektów w firmie. Zawód ten jeszcze do niedawna był traktowany  jako dodatkowe rzemiosło. Działo się tak dlatego, gdyż ludziom po prostu przydzielano takie zadanie nad projektem, a poza tym wiedzy nie nabywa się w tym przypadku przez teorię, ale przede wszystkim poprzez praktykę.

Wymagania

Niełatwo jednak zdobyć tytuł project managera.  Dyplom taki można uzyskać po spełnieniu kilku warunków, a mianowicie:

Project manager musi rozumieć cały system zarządzania projektami. Często jest tak, że jego uprawnienia “na papierku” nie wystarczają do sprawnego kierowania zespołem. Osoba taka powinna także posiadać umiejętności interpersonalne. Musi liczyć się z tym, że wykonanie projektu, to praca wspólna. Project manager to przede wszystkim taki kierownik, który umie wykorzystać nawet mniej przyjemne chwile, jak np. konflikty w zespole. Wykorzystanie to polega na tym, by zmusić członków zespołu do takiego, a nie innego postępowania, którego by nie podjęli w innych okolicznościach.

Rady

W pracy project managera jest kilka elementów, których przestrzeganie z pewnością przybliży go do sukcesywnego zakończenia projektu.

  1. Organizacja. Bardzo ważną umiejętnością każdego kierownika projektu powinna być zdolność do generowania wielu projektów, bowiem jego praca polegać będzie m. in. na śledzeniu wymagań i dokumentacji projektowej, umów, harmonogramów, ewidencji danych kadrowych, komunikacji itp.
  2. Komunikacja. Nie odnosi się tylko do prezentacji, ale do różnych form komunikacji pisemnej i ustnej. Dobry menadżer powinien komunikować się w sposób bezkonfliktowy, nie narzucając swoich poglądów na podwładnych. Umiejętności negocjacji również należą do tej kategorii.
  3. Rozwiązywanie problemów. Jako project manager często jest się wzywanym do analizy problemu, badania i sporządzania wykazu alternatywnych rozwiązań, aby ustalić najlepszy kierunek działania. Sztuką jest nie tracić danego problemu z pola widzenia podczas zarządzania projektem.
  4. Umiejętności przywódcze. Nie należy to do prostych zadań. Zespół, którym kieruje project manager oczekuje odpowiedniego ukierunkowania i przedstawienia wizji co do zarządzania danym projektem. Istotną rzeczą jest tutaj zakres wiedzy, którą dysponuje kierownik oraz zdobycie autorytetu wśród pracowników. Najlepszym sposobem na to jest po prostu dawanie przykładu swoją osobą.
  5. Budowanie zespołu - to obszar, który często jest zaniedbywany. Motywowanie zespołu do wykonania projektu powinno odbywać się poprzez wykorzystywanie indywidualnych umiejętności danego pracownika.
  6. Negocjowanie celów, kryteriów sukcesu, założeń, etapów i harmonogramów. Kiedy project manager wynegocjuje już wymagania, to czas zająć się dopracowaniem planu projektu. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji danego projektu. Po utworzeniu planu projektu najpierw trzeba utworzyć zespół. Doświadczenie członków mających brać udział w zarządzaniu projektem jest istotną wytyczną. Następnie czas zająć się monitorowaniem przebiegu realizacji projektu.

Zawsze trzeba pamiętać, że regularne spotkania z pracownikami oraz częste składanie raportów uchroni od niechcianych problemów. Dzięki monitorowaniu widzi się postępy, wydawany budżet, czas pozostały do realizacji. Można również przewidzieć sukces projektu.

Droga, którą pokonuje projekt jest zwykle wyczerpująca, ale to project manager musi posiadać takie umiejętności, by wszystko zostało dopełnione w terminie . Powinien znać tematykę zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, komunikacją czy też ryzykiem. Project manager posiada kompetencje pozwalające mu na zarządzanie grupą uczestników projektu. Musi też dostosowywać swe działania do odpowiadającej projektowi metodyki.

Często jest tak, że w trakcie realizacji projektu, zmienia się wiele jego elementów. W celu dostosowania się do tej dynamiki, trzeba umieć korzystać z odpowiednik technik. Najlepsze, w tym przypadku, są tzw. techniki zwinne. Cechą charakterystyczną tych technik  jest fakt, że skierowane są do projektów o dużym odchyleniu zmian, do projektów innowacyjnych. Strony przedsięwzięcia bez problemu mogą wtedy sprawować nadzór nad realizacją projektu, ale nie ma konieczności ciągłego kontrolowania postępu prac.