platforma online do zarządzania projektami

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem systemu goProjekt jest firma 4innovations z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 367.
 2. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z systemu goProjekt i jest skierowany do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Użytkownikiem.
 3. Regulamin nabywa mocy z dniem opublikowania go na stronie www.goprojekt.pl.

Zasady korzystania z systemu goProjekt

 1. Użytkownik korzysta z systemu goProjekt dobrowolnie.
 2. Użytkownik systemu goProjekt zobowiązuje się do stosowania zasad określonych przez niniejszy Regulamin.
 3. Użytkownik wprowadzając swoje dane do rejestracji w systemie goProjekt wyraża tym samym zgodę na ich przechowywanie przez Administratora.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych zgodnych z rzeczywistością.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji danych zamieszczonych w systemie.
 3. Treści zamieszczone przez użytkownika w systemie goProjekt są własnością Użytkownika i wyłącznie on ponosi za nie odpowiedzialność.
 4. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania systemu goProjekt.
 5. Wraz z rezygnacją z usług dane Użytkownika są usuwane z systemu goProjekt.
 6. Użytkownik ma prawo do reklamacji w przypadku wszelkich zaburzeń systemu.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Administratora systemu goProjekt

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Firma zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Administrator zobowiązuje się do nieudostępniania materiałów wprowadzonych do systemu goProjekt przez Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami, gdy jest do tego zobowiązany prawnie.
 3. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 4. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających materiały Użytkownika.
 5. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników o mogących wystąpić przerwach technicznych w dostarczaniu systemu goProjekt.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Uzytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu goProjekt oraz zakłóceń w funkcjonowaniu Konta.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z systemu goProjekt i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ujawnienia Hasła oraz Loginu osobom trzecim, niezależnie od okoliczności jego ujawnienia.

Cennik i warunki płatności

 1. Użytkownik przez pierwszy miesiąc korzysta z systemu goProjekt bezpłatnie.
 2. Po miesiącu próbnego testowania sytemu goProjekt za każdy kolejny miesiąc korzystania z systemu Użytkownik ponosi opłatę abonamentową w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym na stronie www.goprojekt.pl.
 3. Użytkownik, który nie wniesie ustalonej opłaty w wymaganym terminie, zostaje pozbawiony dostępu do systemu goProjekt.
 4. Po pozbawieniu dostępu do systemu goProjekt, Administrator po 30 dniach od wymaganego terminu zapłaty usunie wszelkie dane użytkownika.
 5. Zrzeczenie się usług przez Użytkownika, nie prowadzi do zwrotu poniesionych przez niego kosztów.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o wszelkich modyfikacjach zobowiązuje się powiadamiać w formie elektronicznej użytkowników systemu goProjekt.